8 steg för att skapa jämställdhet på arbetsplatsen

Jämställdhetsfrågan i arbetslivet har diskuterats i många år och de flesta är medvetna om att det är viktigt att arbeta med. Trots detta är vi inte riktigt framme vid en hundraprocentig jämställdhet på arbetsplatsen. Därför tänkte vi utforska åtta konkreta steg för att skapa en mer jämställd arbetsplats.

Jämställdhet på arbetsplatsen är inte bara en rättvisefråga, utan också en nyckel till framgångsrika och hållbara företag. Jämställdhet handlar om att ge alla, oavsett kön, samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Läs vidare för att få svar på frågan: hur får man en jämställd arbetsplats?

Lästips: Lär dig mer om viktiga arbetsmiljöfrågor och trivselregler på arbetsplatsen.

 

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet är principen om att alla människor, oavsett kön, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden av livet, inklusive arbete, utbildning och familjeliv.

Det handlar om att erkänna och värdera olika individers behov och erfarenheter, samtidigt som man aktivt arbetar för att eliminera diskriminering och ojämlikheter. Jämställdhet innebär också att strukturella hinder, som könsspecifika förväntningar och stereotyper, identifieras och motverkas för att skapa en mer rättvis och inkluderande samhällsstruktur.

 

Varför är jämställdhet viktigt på en arbetsplats?

Jämställdhet på arbetsplatsen är avgörande för att skapa en rättvis och inkluderande arbetsmiljö där alla anställda känner sig värderade och respekterade. Det främjar en kultur av mångfald och inkludering, vilket kan leda till ökad kreativitet, innovation och problemlösningsförmåga.

Jämställdhet bidrar till att minska arbetsplatsdiskriminering och leder till lika karriärmöjligheter för alla, vilket är avgörande för en hållbar och framgångsrik organisation.

 

 

Hur du kan arbeta för att skapa jämställdhet på arbetsplatsen

 

1. Förstå vad jämställdhet är

För att uppnå jämställdhet är det först och främst viktigt att förstå vad jämställdhet innebär. Jämställdhet innebär lika villkor för kvinnor och män i arbetslivet. Det handlar om allt från rekrytering och löner till arbetsförhållanden och möjligheter till avancemang.

Så se till att du har full förståelse för vad det innebär samtidigt som du tar steg för att utbilda all personal om ämnet. Genom att utbilda personalen om jämställdhet kan ni skapa en jämställdhetspolicy och mål kring ert arbete med jämställdhet.

 

2. Utvärdera nuläget

Gör en noggrann analys av företagets nuvarande situation. Använd en checklista för en jämställd vardag för att identifiera områden som behöver förbättras. Det kan inkludera allt från löneskillnader till representation i ledande positioner.

 

3. Jämställda rekryteringsprocesser

Se till att rekryteringsprocesserna är fria från fördomar eller diskriminering. Undvik därför alltid att fråga kandidater om, t.ex, familjeplaner eller liknande. Det är inte relevant för hur bra kandidaten kan utföra det jobb ni efterfrågar.

Se även till att arbeta bort fördomar om att någon av könen kan utföra ett jobb bättre eller sämre. Utgå endast från meriter och kompetenser och intervjua både män och kvinnor om kompetenserna är likvärdiga.

Lästips: Ta reda på vad du kan göra vid mobbning på arbetsplatsen eller om du inte trivs på ditt jobb.

 

4. Transparenta Lönesystem

Jämställdhet vid löner i Sverige är en viktig del av jämställdhetsarbetet. Skapa transparenta lönesystem där anställda kan se att lön sätts baserat på kompetens och prestation, inte kön.

 

 

5. Flexibla Arbetsförhållanden

Flexibla arbetsförhållanden gynnar alla anställda och är ett steg mot en mer jämställd arbetsplats. Detta kan inkludera flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete, vilket gör en arbetsplats mer attraktiv.

Det gör det enklare att anpassa sina arbetstider till hur varje individs liv ser ut. T.ex. om man har hämtning av sitt barn på skolan.

 

6. Uppmuntra vabb och vobb

Det finns arbetsplatser som faktiskt skuldbelägger de i personalen som behöver vabba eller vobba (jobba hemifrån med lön när man har sjuka barn). Det kan vara negativa kommentarer eller bara en suck när någon behöver vabba.

En sådan attityd är inte okej att ha och skapar en dålig stämning och stress hos de som behöver vara borta från jobbet. Se istället till att vara mottaglig och positiv för både vabb och vobb. Låt dina anställda välja själva utifrån deras situation.

 

7. Ha en positiv inställning till föräldraledighet

Detsamma gäller för föräldraledighet. Det är något som hälsosamma och moderna arbetsplatser uppmuntrar till att de anställda ska ta ut oavsett kön. Just eftersom det är en rättighet.

Se även till att underlätta för de som är föräldralediga med en bra vikarie och att inte glömma av att föräldralediga ska inkluderas i den årliga lönerevisionen.

 

8. Uppföljning och Justering

Slutligen, glöm inte att regelbundet följa upp och justera dina strategier. Varför är det svårt att uppnå jämställdhet på arbetsplatsen? Ofta beror det på bristande uppföljning och anpassning av strategier.

Lästips: Vikten av ett vilorum på arbetsplatsen.

 

Svar på vanliga frågor

 

Vad finns det för lag om jämställdhet i arbetslivet?

1992 uppdaterades den gamla lagen om jämställdhet och skrevs om till “Jämställdhetslagen”. Lagen finns för att ge män och kvinnor lika rätt i arbetslivet och för att motarbeta diskriminering på arbetsplatsen.

 

Vad är inte jämställt i Sverige?

Även om Sverige är ett av det mest jämställda länderna i världen finns det aspekter som fortfarande inte är helt jämställda. En sådan sak är att det fortfarande finns många fler män i toppositioner på arbetsplatser eller som äger och leder företag.

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om Challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss