Vardagsinnovation – fördel i konkurrens med tillväxtekonomier

I MGMT skriver Lars Bengtsson, Solmaz Filiz Karabag och Christan Berggren om de utmaningar som svenska företag står inför när de utmanas av innovativa företag från tillväxtekonomier. Hur kan svenska företag agera för att klara konkurrensen? Hur kan de bli mer innovativa och snabbfotade?

Med fokus på tillväxt arbetar jag och TXP med vardagsinnovation i challengerföretag – företag som utmanar, växer och skapar något för framtiden. Vardagsinnovation är en avgörande del för att dessa företag ska kunna hålla ett högt tempo och hög tillväxttakt, samtidigt som de fortsätter utmana en bransch eller en marknad. Utifrån det har jag valt att besvara ett par av de utmaningar som tas upp i artikeln.

Kapacitetsuppbyggnad och innovationsförmåga

”Snabb kapacitetsuppbyggnad. Företagen har varit imponerande snabba att bygga sina innovationsförmågor, vilket avspeglas både i nya produkter och i antalet patent som i flera fall nått världsklass. Det har skett genom stora satsningar på FoU och kompetensutveckling, ofta med statsunderstöd, och har gynnats av hemmamarknadens snabba tillväxt. På 10-20 år har många av företagen vuxit till stora internationellt konkurrenskraftiga företag. Deras strategier och utvecklingsvägar skiljer sig dock åt. Medan vissa företag förlitat sig på nära samarbeten med internationella partners i form av kontraktstillverkning, licensiering, joint ventures och allianser, har andra valt en mer autonom kompetensbyggnad med inslag av köp och tekniska förvärv.” (MGMT)

När det talas om kompetens- och kapacitetsuppbyggnad hamnar fokus ofta på att ta in extern kompetens, t.ex. genom hubbar, eller satsningar på intern FoU, som ofta är kostsam och avskild från resterande verksamhet. Att arbeta enligt modellen med vardagsinnovation handlar i stället om att förenkla, förtydliga och samköra processer. Den befintliga kunskapen inom företaget är ofta stor men till viss del outnyttjad och låst vid specifika avdelningar eller roller. Med ett systemiskt tänk går det att tillvarata den innovation som uppstår när olika kompetenser inom företaget möts – det gäller bara att låta det hända! En viktig del är att rasera de silos som de flesta företag består av, för att underlätta samarbeten över avdelningsgränser och bortanför hierarkiska arbetsbeskrivningar.

Balans mellan kvalitet och kostnad

”Kostnadseffektiv innovation. Företagen har nått en ny nivå vad gäller avvägningen mellan kvalitet och kostnad genom att erbjuda kunderna innovativa produkter med tillräcklig kvalitet till betydligt lägre kostnader än konkurrenterna. Denna förmåga, som baseras på en kombination av en låg kostnadsbas, nya arbetssätt och snabb service, visar sig inte enbart vid produktutveckling utan också, som hos Huawei och Arcelik, i form av integrerade försörjningskedjor som bidrar till kortare tid-till-marknad för innovationer.” (MGMT)

Utifrån ett challengerperspektiv pågår det konstant en avvägning mellan kvalitet och kostnad, för att hålla det nödvändiga tempot uppe krävs nämligen att alla i företaget kan landa på en nivå som är good enough. Att kalibrera rätt nivå av good enough är ett måste för att få vardagsinnovationen att rulla. Klarar företagen det så går det att kapa vägen från idé till marknad tillräckligt för att stå ut i konkurrensen.

Vad ska då svenska företag göra? Svaret är: satsa på vardagsinnovation!

Göran Hedrén, konsult hos Tillväxtpartner

Kontkata oss

Väckte bloggen några tankar?

Hoppas att bloggen fick dig tänka nytt eller annorlunda! Hör av dig för mer info om challengerkonceptet och det vi gör.

Kom i kontakt med oss